Selecteer een pagina

EVYTAL PRIVACY & DATA.  We know how important privacy is in world in which data has become the number one king of all. Believe me we know, since founder Sven Willemsen also owns an AI social media tech start-up organisation in sports & entertainment.  So we are familiar with a lot of data implications and possibilities and at the same time the down side of it. Therefore it forces us to think about the ethics of media & data. Below you can read our Privacy Statement that explains how we intend to manage your digital footprints (data). It’s explicated in Dutch & English. 

 

 

Privacybeleid | Privacy Statement

 

Bedankt dat je onze website bezoekt en welkom op onze PRIVACY VERKLARING pagina.

Thank you for visiting our website and welcome to our PRIVACY STATEMENT page.

Wij [Evytal Sports Management] zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt door het bezoeken van onze pagina, het invullen van de inschrijvings- en contactformulieren en de nieuwsbriefaanmelding.

We [Evytal Sports Management] are responsible for processing the personal data you entrust to us by visiting our page, filling in the registration and contact forms and the newsletter subscription.

Wij nemen uw privacy serieus en daarom willen je graag informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens zullen verwerken als je onze pagina’s bezoekt van Evytal Sports Management.

We take your privacy seriously and therefore would like to inform you about how we will process your personal data when you visit our pages of Evytal Sports Management.

Deze Privacyverklaring is als laatst herzien op 18-09-2019. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Veranderingen in wetgeving, jurisprudentie, technologie en de aanwijzingen van de autoriteiten kunnen ons verplichten om het te wijzigen.

This Privacy Statement was last revised on 18-09-2019. We may update this policy from time to time. Changes in legislation, case law, technology and the instructions of the authorities can oblige us to change it.

Als u uw persoonsgegevens verstrekt, controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

If you provide your personal information, check this page regularly to make sure you are aware of any changes.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS? WHAT DOES PERSONAL INFORMATION MEAN?

“Persoonsgegevens”: elk gegeven die direct of indirect herleidbaar is tot een natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), n. 2016/679. Dit betekent informatie die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

“Personal data”: any data that is directly or indirectly traceable to a natural person as referred to in Article 4, paragraph 1 of the General Regulation on Personal Data (AVG), n. 2016/679. This means information that is either directly about someone or traceable to that person.

Deze Privacyverklaring wordt in een gelaagde indeling aangeboden, zodat je door kunt klikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden beschreven.

This Privacy Statement is offered in a layered format so that you can click through to the specific areas described below.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN | IMPORTANT INFORMATION AND WHO WE ARE
 2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ? | WHAT DATA DO WE COLLECT?
 3. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD? | HOW ARE YOUR PERSONAL DATA BEING COLLECTED?
 4. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS | HOW WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION
 5. MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS? | WHO DO WE SHARE YOUR INFORMATION WITH?
 6. WAAR WORDEN JE GEGEVENS VERWERKT EN VOOR HOE LANG? | WHERE ARE YOUR DATA PROCESSED AND FOR HOW LONG?
 7. UW RECHTEN | YOUR RIGHTS
 8. DATAVEILIGHEID | DATA SECURITY
 9. COOKIEBELEID | COOKIE POLICY
 10. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN | IMPORTANT INFORMATION AND WHO WE ARE

1.1 DOEL VAN DE PRIVACYVERKLARING | PURPOSE OF THE PRIVACY STATEMENT

Deze Privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken door jouw gebruik van onze website, inclusief alle gegevens die je via de website(s) verstrekt om de redenen die worden gespecificeerd in paragraaf 4 hieronder.

This Privacy Statement is intended to inform you about how we collect and process your personal data through your use of our website, including all data you provide through the website (s) for the reasons specified in paragraph 4 below.

Evytal Sports Management is de controller en verantwoordelijke voor de site.

Evytal Sports Management is the controller and responsible for the site.

1.2 KLACHTEN | COMPLAINTS

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Evytal Sports Management kun je contact met ons opnemen via: hello@evytal.com Mochten wij samen daar niet uitkomen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via deze link.

For any complaints about the processing of personal data by Evytal Sports Management you can contact us via: hello@evytal.com If we cannot resolve this together, you can submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority, via this link.

1.3 THIRD PARTY- links

De Site van Evytal Sports Management kan koppelingen bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als je op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over jou verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaringen. Wanneer je de Site van Evytal Sports Management verlaat, raden wij je aan om het privacy beleid te lezen van elke website die je bezoekt.

The Evytal Sports Management Site may contain links to third-party websites, plug-ins and applications. If you click on those links or enable these connections, third parties may collect or share information about you. We have no control over these third-party websites and are not responsible for their privacy statements. When you leave the Evytal Sports Management Site, we recommend that you read the privacy policy of every website that you visit.

1.4 WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ? | WHAT DATA DO WE COLLECT?

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over je verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Dit zijn gegevens zoals:

We may collect, use, store and transfer various types of personal information about you. This is data such as:

“Identiteitsgegevens” met inbegrip van voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam, burgerlijke staat, titel, geboortedatum, foto’s, racenummer, leeftijd, geslacht, kwalificaties en (verwachte) resultaten.

“Identity data” including first name, maiden name, last name, user name, marital status, title, date of birth, photos, race number, age, gender, qualifications and (expected) results.

“Technische gegevens” omvatten internetprotocol (IP) adres, jouw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser plug-in-typen en versies, besturingssysteem en platform, volledige locatie- klikstreams tot, door en van de site (inclusief datum en tijd) en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

“Technical data” includes internet protocol (IP) address, your login data, browser type and version, time zone setting and location, browser plug-in types and versions, operating system and platform, full location click streams to, through and from the site (including date and time) and other technology on the devices that you use to access the website.

“Profielgegevens” omvat jouw gebruikersnaam en wachtwoord, jouw aankopen of bestellingen, feedback en antwoorden op enquêtes, jouw prestaties, resultaten en tijden op onze evenementen, producten die je hebt bekeken of waarop je hebt gezocht; pagina responstijden; download fouten; de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s; pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken, muisbewegingen en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren).

“Profile data” includes your user name and password, your purchases or orders, feedback and answers to surveys, your performance, results and times at our events, products that you have viewed or searched for; page response times; download errors; the duration of visits to certain pages; page interaction information (such as scrolling, clicking, mouse movements, and methods used to scroll away from the page).

“Gebruiksgegevens” bevatten informatie over hoe je de Site, producten en diensten gebruikt.

“Use data” contains information about how you use the Site, products and services.

“Marketing- en communicatiegegevens” omvat jouw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en jouw communicatievoorkeuren.

“Marketing and communication data” includes your preferences for receiving marketing from us and our external parties and your communication preferences.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van jouw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens, aangezien deze gegevens niet jouw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld de gebruiksgegevens van bezoekers samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke site-functie. In de gevallen dat we echter geaggregeerde gegevens combineren met jouw persoonlijke gegevens zodat deze je direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens, die worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring

We also collect, use and share aggregated data, such as statistical or demographic data, for any purpose. Aggregated data can be derived from your personal data, but is not considered as personal data, as this data does not reveal your identity. For example, we can aggregate visitor usage data to calculate the percentage of users who have access to a specific site feature. However, in cases where we combine aggregated data with your personal data so that they can identify you directly or indirectly, we treat the combined data as personal data, which is used in accordance with this Privacy Statement

3. HOE WORDEN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD? / HOW ARE YOUR PERSONAL DATA COLLECTED?

We gebruiken verschillende methoden om persoonsgegevens te verzamelen, waaronder:

We use various methods to collect personal data, including:

 • Directe interacties. Je kunt ons jouw identiteitsgegevens, contactgegevens en financiële gegevens geven door aanmeld- of contactformulieren in te vullen of door ons te bereiken per post, telefoon, e-mail of anderszins.
 • Direct interactions. You can provide us with your identity, contact details and financial details by filling in registration or contact forms or by contacting us by mail, telephone, e-mail or otherwise.

Dit omvat persoonlijke gegevens die je verstrekt, bijv. wanneer je:

This includes personal information that you provide, eg when you:

 • Het contactformulier invult op de Site van Evytal Sports Management;
 • Een aanvraag stuurt voor een product of dienst van Evytal Sports Management;
 • Als je je aanmeldt via een inschrijfformulier als stagiair, vrijwilliger of crewlid;
 • Op onze publicaties abonneert;
 • Aan een actie of promotie van één van de evenementen Evytal Sports Management deelneemt;
 • Ons commentaar of feedback geeft;
 • Fill in the contact form on the Evytal Sports Management Site;
 • Send a request for a product or service from Evytal Sports Management;
 • If you register via a registration form as a trainee, volunteer or crew member;
 • Subscribe to our publications;
 • Participates in a promotion or promotion of one of the events Evytal Sports Management;
 • Give us comments or feedback;

3.1 Geautomatiseerde technologieën of interacties | Automated technologies or interactions.

Tijdens jouw interactie met de website(s) kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over jouw apparatuur, browser-acties en patronen. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over jouw ontvangen als je andere websites bezoekt. Raadpleeg ons cookie-beleid (het “Cookiebeleid”) voor meer informatie.

During your interaction with the website (s) we can automatically collect technical data about your equipment, browser actions and patterns. We collect this personal data by using cookies, server logs and other similar technologies. We may also receive technical information about you when you visit other websites. Consult our cookie policy (the “Cookie Policy”) for more information.

4. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS | HOW WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat en voor de uitvoering van onze diensten.

We will only use your personal data if permitted by law and for the performance of our services.

Meer specifiek:

 • Als u zichzelf aanmeldt via een inschrijfformulier als vrijwilliger of crewlid. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Geslacht, Geboortedatum en eventueel bijzondere categorieën zoals Shirtmaat, Dieet, Paspoortgegevens.
 • Als u zichzelf registreert voor onze nieuwsbrief. Als je ons expliciete toestemming heeft gegeven, zullen we jouw e-mailadres gebruiken om regelmatig onze nieuwsbrief te verzenden. Onderaan elke nieuwsbrief vindt je op elk gewenst moment een link om je af te melden. Je kunt je ook op elk moment ook afmelden door een e-mail te sturen naar hello@evytal.com. Voor de nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, E-mailadres, IP-adres.
 • Als u navigeert naar een van de gerelateerde websites of producten zoals de diverse evenementen pagina’s van Evytal Sports Management of de nieuwsbriefaanmelding via Mailchimp.
 • Als u contact opneemt via de contactpagina. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, E-mailadres, IP adres en eventueel door uwzelf verstrekte informatie in de toelichting.

More specific:

 • If you register via a registration form as a volunteer or crew member. For this we process the following personal data: First and last name, E-mail address, Telephone number, Gender, Date of birth and possibly special categories such as Shirt size, Diet, Passport details.
 • If you register for our newsletter. If you have given us explicit permission, we will use your e-mail address to send our newsletter regularly. At the bottom of every newsletter you will find a link to unsubscribe at any time. You can also unsubscribe at any time by sending an email to hello@evytal.com. We process the following personal data for the newsletter: First and last name, E-mail address, IP address.
 • If you navigate to one of the related websites or products such as the various event pages of Evytal Sports Management or the newsletter subscription via Mailchimp.
 • If you contact us via the contact page. For this we process the following personal data: First and last name, E-mail address, IP address and any information provided by yourself in the explanation.

4.1 MARKETING/NEWSLETTER

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe evenementen, producten en initiatieven. Bedenk dat Evytal Sports Management een strikt “opt-in” – beleid hanteert voor personen die (nog) geen deelnemer en/of klant zijn.

We would like to keep you informed of our new events, products and initiatives. Remember that Evytal Sports Management has a strict opt-in policy for people who are not (yet) participants and / or customers.

De nieuwsbrief kan alleen worden ontvangen door de betrokkene als: (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt voor de eerste keer een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat door een getroffen persoon is ingevoerd voor het versturen van nieuwsbrieven met behulp van de double-opt-in procedure. Deze bevestigingsemail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

The newsletter can only be received by the person concerned if: (1) the person concerned has a valid e-mail address and (2) the person concerned registers for the newsletter. For legal reasons, an e-mail is sent for the first time to the e-mail address entered by an affected person for sending newsletters using the double-opt-in procedure. This confirmation e-mail is used to check whether the owner of the e-mail address has authorized the receipt of the newsletter as a person.

Dat betekent dus dat als u niet een deelnemer/klant bent, we geen nieuwsbrieven of informatie zullen sturen tenzij je hebt gevraagd om deze updates te ontvangen. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden.

This means that if you are not a participant / customer, we will not send newsletters or information unless you have requested to receive these updates. This data is not sold to third parties.

Waar u dus al een deelnemer/ klant bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe evenementen, initiatieven en producten en u een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze nieuwsbrief als je dat wilt. Als je op enig moment uit onze directe lijst wilt worden verwijderd en u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kun u dit doen door:

So where you are already a participant / customer, we will keep you informed of our new events, initiatives and products and offer you a simple way to unsubscribe from our newsletter if you wish. If you wish to be removed from our direct list at any time and you do not wish to receive further information from us, you can do so by:

 • Dit te laten weten door op de link onderaan elke e-mailcommunicatie te klikken die je van ons ontvangt via de link die wij bieden;
 • Of via het email adres: hello@evytal.com onder vermelding uit welke emaillijst je verwijdert wenst te worden.
 • Let us know by clicking on the link at the bottom of every e-mail communication that you receive from us via the link we offer;
 • Or via the email address: hello@evytal.com, stating which e-mail list you wish to be removed from.

4.2 NEWSLETTER TRACKING

De nieuwsbrieven van Evytal Sports Management kunnen zogenaamde telpixels bevatten. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Met behulp van de ingebouwde pixel kan Evytal Sports Management detecteren of en wanneer een e-mail is geopend door een getroffen persoon en welke links in de e-mail door de betrokken persoon zijn opgeroepen.

The newsletters of Evytal Sports Management can contain so-called counting pixels. A counting pixel is a miniature image embedded in such e-mails that are sent in HTML format to allow logging and analysis of log files. This allows a statistical evaluation of the success or failure of online marketing campaigns. With the help of the built-in pixel, Evytal Sports Management can detect if and when an e-mail was opened by an affected person and which links in the e-mail were called by the person concerned.

Dergelijke persoonlijke gegevens verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geëvalueerd door Evytal Sports Management om de levering van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de persoon in kwestie. Deze persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.

Such personal data collected via the counting pixels in the newsletters are stored and evaluated by Evytal Sports Management to optimize the delivery of the newsletter and to better align the content of future newsletters with the interests of the person in question. This personal information is not disclosed to third parties.

4.3 WIJZIGING VAN DOEL

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs aannemen dat wij deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Neem contact met ons op als je uitleg wilt hebben over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel.

We will only use your personal data for the purposes for which we have collected it, unless we reasonably assume that we must use it for another reason and that the reason is compatible with the original purpose. Contact us if you want to have an explanation about how the processing for the new purpose is compatible with the original purpose.

We zullen uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken zonder uw toestemming.

We will never use your personal data for other purposes without your permission.

Houd a.u.b. er rekening mee dat wij uw persoonlijke gegevens onder omstandigheden kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, indien dit wettelijk vereist ​​is.

Please bear in mind that under certain circumstances we may process your personal data without your knowledge or consent, if required by law.

5. MET WIE DELEN WIJ JOUW GEGEVENS?| WHO DO WE SHARE YOUR INFORMATION WITH?

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen. De verzamelde gegevens kunnen binnen Evytal Sports Management worden overgedragen. De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze klanten en bezoekers. Met derde partijen worden verwerkersovereenkomsten gesloten.

We will never sell your information to third parties. The collected data can be transferred within Evytal Sports Management. The data can also be passed on to third parties if that is essential for the implementation of the agreement between us and our customers and visitors. Processing agreements are concluded with third parties.

5.1 FACEBOOK

Evytal Sports Management heeft op deze website componenten van Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Voor de verwerking van persoonsgegevens is belast als een getroffen persoon buiten de VS of Canada leeft dat Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Evytal Sports Management has integrated Facebook components on this website. Facebook is a social network. A social network is an internet-based social meeting place, an online community that allows users in general to communicate with each other and work interactively in virtual space. The operating company of Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. The processing of personal data is taxed if an affected person lives outside the US or Canada that Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland.

Raadpleeg aub de privacyverklaring van FACEBOOK om te weten hoe dit bedrijf met jouw persoonsgegevens omgaat en wat voor gegevens dit verwerkt. Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, dat beschikbaar is via deze link, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook.

Please consult FACEBOOK’s privacy statement to know how this company handles your personal data and what data it processes. The data policy published by Facebook, which is available via this link, provides information about the collection, processing and use of personal data by Facebook.

5.2 ANDERE / OTHER SOCIAL MEDIA (LINKEDIN, TWITTER)

Evytal Sports Management heeft op deze website componenten van LinkedIN, Instagram, Twitter, Youtube en Snapchat geïntegreerd. Raadpleeg de Privacyverklaring van deze partijen om te weten hoe deze partijen met jouw persoonsgegevens omgaan.

Evytal Sports Management has integrated components of LinkedIN, Instagram, Twitter, Youtube and Snapchat on this website. Consult the privacy statement of these parties to know how these parties handle your personal data.

5.3 GEEN VERDERE OVERDRACHT | NO FURTHER TRANSFER

Geen verdere overdracht van jouw gegevens aan derden vindt plaats, tenzij u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer dit wettelijk verplicht is om dit te doen, of indien dit noodzakelijk is om onze rechten te doen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners jouw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan ​​hen alleen toe jouw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

No further transfer of your data to third parties takes place, unless you have given explicit permission for this or when this is legally required to do so, or if this is necessary to do our rights or to implement the agreement. We require all external parties to respect the security of your personal information and to treat it in accordance with the law. We do not allow our external service providers to use your personal data for their own purposes and only allow them to process your personal data for specific purposes and in accordance with our instructions.

6. WAAR WORDEN JOUW GEGEVENS VERWERKT EN HOE LANG? | WHERE ARE YOUR DATA PROCESSED AND HOW LONG?

6.1 WAAR? | WHERE?

Uw gegevens worden verwerkt binnen de EU. We zullen jouw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen die geacht worden de Europese Commissie een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden.

Your data is processed within the EU. We will only pass on your personal data to countries that are supposed to offer the European Commission an appropriate level of protection of personal data.

6.2 HOE LANG GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSEGEVENS? | HOW LONG DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking en de doeleinden waarvoor wij die gebruiken. Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief contactgegevens, identiteitsgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens) bewaren gedurende zeven jaar nadat ze niet langer als klant voor belastingdoeleinden worden beschouwd.

We only keep your personal data for as long as necessary to achieve the purposes for which we have collected it, including with a view to meeting legal, accounting or reporting obligations. To determine the correct retention period for personal data, we take into account the amount, nature and sensitivity of the personal data, the potential risk of damage due to unauthorized use or disclosure and the purposes for which we use it. We are required by law to retain basic information about our customers (including contact details, identity data, financial data and transaction data) for seven years after they are no longer considered as customers for tax purposes.

In sommige omstandigheden kun je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen: zie JOUW RECHTEN in art. 7.

In some circumstances you can ask us to delete your data: see YOUR RIGHTS in art. 7.

7. UW RECHTEN | YOUR RIGHTS

U hebt recht op toegang, informatie, wijziging, correctie van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren of uw persoonsgegevens te verwijderen. Als je informatie wilt hebben over de verzamelde persoonsgegevens, onjuiste gegevens wilt corrigeren, of wilt blokkeren of verwijderen, of als u nog vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via hello@evytal.com

You have the right to access, information, change, correction of your personal data. You can also submit a request to us to block the processing of your personal data or to delete your personal data. If you want information about the collected personal data, want to correct incorrect data, or want to block or delete it, or if you have any questions about the use of your personal data, please contact us at hello@evytal.com

Denk eraan dat als u besluit uw gegevens te laten verwijderen, het mogelijk is dat je onze diensten niet langer (of niet volledig) kunt gebruiken. Voor klachten over de wijze waarop wij gegevens verwerken kun jij contact opnemen met de Autoriteit Bescherming persoonsgegevens via deze link.

Please note that if you decide to have your data removed, you may no longer be able to use our services (or not fully). For complaints about the way in which we process data, you can contact the Data Protection Authority via this link (Dutch).

8. DATAVEILIGHEID | DATA SECURITY

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde manier worden gewijzigd, geopend, gebruikt of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers en eventuele andere derden die een zakelijke behoefte hebben om die te krijgen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken op basis van onze instructies en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. We hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk op uw persoonsgegevens aan te pakken.

We have taken appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally lost, altered, accessed, used or disclosed in an unauthorized manner. In addition, we limit access to your personal data to those employees and any other third parties who have a business need to get it. They will only process your personal data based on our instructions and they are subject to confidentiality. We have instituted procedures to address any suspected breach of your personal information.

9. COOKIEBELEID | COOKIE POLICY

Wat is een cookie? | What is a cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

We make use of cookies on this website. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website [and / or Flash applications] and is stored by your browser on your computer’s hard drive. The information stored therein can be sent back to our servers on a subsequent visit.

Gebruik van permanente cookies | Use of permanent cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van jouw browser.

With the help of a permanent cookie we can recognize you when you visit our website again. The website can therefore be specially adjusted to your preferences. Even when you have given permission to place cookies, we can remember this by means of a cookie. Because of this you do not have to repeat your preferences so you save time and can make a more pleasant use of our website. You can delete permanent cookies via your browser settings.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

With the help of a session cookie we can see which parts of the website you have viewed during this visit. We can therefore adjust our service as much as possible to the surfing behavior of our visitors. These cookies are automatically deleted as soon as you close your web browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

A cookie from the American company Google is placed via our website as part of the “Analytics” service. We use this service to keep track of and get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or insofar as third parties process the information on Google’s behalf. We have no influence on this. We have not allowed Google to use the analytics information obtained for other Google services.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

The information that Google collects is made anonymous as much as possible. Your IP address is explicitly not given. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google adheres to the Privacy Shield principles and is affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data.

Wij hopen u hier in voldoende mate te hebben geattendeerd. Dank voor uw aandacht.

We hope to have informed you here sufficiently. Thank you for your attention. Thank you for your attention in name of Evytal’s Management Team.

 

“There are intelligent people and AI software in companies tracking and linking together microbits of information about you that you have left behind on various online places over the years while travelling the internet. This data can lead to a very detailed personal profile (hyper profiling), which greatly helps to personalise direct marketing very specifically to you. This way advertising can be directed to the products and services you have thought about, slowly nudging you and seducing you into a purchase…”

Sven Willemsen MSc MA

Director, Evytal Sports Management

“Personalization is based on a bargain. In exchange for the service of filtering, you hand large companies an enormous amount of data about your daily life–much of which you might not trust your friends with.”

“The filter bubble tends to dramatically amplify confirmation bias—in a way, it’s designed to. Consuming information that conforms to our ideas of the world is easy and pleasurable; consuming information that challenges us to think in new ways or question our assumptions is frustrating and difficult. This is why partisans of one political stripe tend not to consume the media of another. As a result, an information environment built on click signals will favor content that supports our existing notions about the world over content that challenges them.” 

Eli Pariser

Author, The Filter Bubble: What the Internet is Hiding From Us